Regulamin Sklepu Internetowego FAST

I. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

II. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

I. KLIENCI INDYWIDUALNI

 

§1 DEFINICJE

 

Sklep – sklep internetowy, który funkcjonuje pod nazwą FAST i zajmuje się w szczególności sprzedażą detaliczną i hurtową desek, parkietów, mebli ogrodowych, chemii do drewna oraz akcesoriów tarasowych.

FAST prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

Sklep dostępny jest pod adresem internetowym: 

http://deskiegzotyczne.com.pl

Sprzedawca – podmiot zarządzający i prowadzący Sklep, będący właścicielem Sklepu, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

FAST Sp z o.o. z siedzibą w Luboniu ul. Faustmana 8 o numerze NIP 783 187 54 14 oraz numerze KRS 0001021707.

 

Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem:

1.poczty tradycyjnej: 

FAST Sp. z o.o.

ul. Faustmanna 8
62-030 Luboń

2. telefonicznie pod numerami:

- (+48) 603-895-568

- (+48) 693-150-410

3. poczty elektronicznej pod następującym adresem:

- biuro@fastpoznan.pl

4. formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na stronie internetowej sklepu

 

 1. Klient – osoba, posiadającą zdolność do czynności prawnych, która zawiera umowę sprzedaży ze Sprzedawcą poprzez Sklep. Jeśli klient, korzystając ze Sklepu, dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, jest konsumentem. Jeśli klient, korzystający ze Sklepu nie jest konsumentem to zastosowanie z pierwszeństwem przed postanowieniami niniejszego Regulaminu znajdują dodatkowo Warunki Ogólne Sprzedaży
 2. Twoje konto - osobiste konto Klienta o unikalnej nazwie zgodnej z adresem e-mail wskazanym przez Klienta w procesie rejestracji, w którym przechowywane są wszystkie dane Klienta oraz historia jego transakcji. Konto jest zabezpieczone hasłem ustanawianym przez Klienta w toku rejestracji. Utworzenie „Twojego konta” nie jest konieczne w przypadku tzw. „szybkich zakupów” - wówczas do dokonania transakcji potrzebne jest podanie danych pozwalających na identyfikację zamawiającego: e-mail, imię, nazwisko, firma, adres, kod pocztowy, miasto, telefon komórkowy.
 3. Regulamin – niniejszy dokument, który reguluje ogólne warunki korzystania ze Sklepu i stanowi integralną część umowy zawieranej przez Klienta ze Sprzedawcą.
 4. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 

§2 INFORMACJE PODSTAWOWE

 

 1. Regulamin określa szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, który obsługuje i zarządza Sprzedawca. Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed zarejestrowaniem Konta w Sklepie, albowiem kształtuje on jego prawa i obowiązki.
 2. W celu zarejestrowania Konta w Sklepie albo w przypadku wykorzystania opcji zakupów szybkich Klient powinien poprawnie wypełnić w formie elektronicznej formularz, który jest dostępny na stronach internetowych Sklepu, podając przy tym prawdziwe dane oraz dokonać akceptacji Regulaminu.
 3. Klient po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego, otrzyma zwrotną wiadomość potwierdzającą dokonanie rejestracji Klienta w Sklepie wraz z linkiem, umożliwiającym aktywację Konta.

 

§3 OFERTA, SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY

 

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż na odległość produktów, znajdujących się w jego ofercie. Z głównymi cechami produktów przed złożeniem zamówienia Klient może się zapoznać na stronach Sklepu dot. poszczególnych produktów w zakładce „więcej informacji”.
 2. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie (składając zamówienie), składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sprzedawcę. Wysłane przez Sprzedawcę potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 3. Klient zamawia towar poprzez dodanie właściwych towarów do Koszyka (stanowiącego element Konta) w drodze kliknięcia ikony „dodaj do koszyka” zamieszczonej przy produkcie i wypełnienia formularza zamówieniowego na stronie internetowej Sklepu. Klient musi ostatecznie potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeśli nie można zweryfikować danych osoby składającej zamówienie.
 4. Złożenie zamówienia każdorazowo wymaga uprzedniego zapoznania się z Regulaminem (jak również z Warunkami Ogólnymi Sprzedaży w przypadku Klienta nie będącego konsumentem) oraz akceptacji przedstawionych tam warunków jako wiążących w przypadku potwierdzenia zawarcia umowy na odległość przez Sprzedawcę.
 5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą e-mailową potwierdzenie  zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, zawierające m.in zaakceptowaną przez Klienta treść regulaminu, listę wybranych produktów, ceny jednostkowe produktów, informacje o udzielonym rabacie, koszty dostawy, wartość zamówienia, adres dostawy, dane do faktury, wybraną formę płatności, inne indywidualne informacje. W przypadku braku otrzymania takiej informacji, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
 6. proszę dokładnie czytać opis produktów - w niektórych przypadkach zdjęcia mogą być poglądowe. W razie niejasności proszę o kontakt: biuro@fastpoznan.pl lub 693150410

 

§ 4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 1. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie. Regulamin pozostaje wówczas wiążący w tym zakresie, w którym nie jest sprzeczny z ww. ustaleniami. W przypadku złożenia zamówienia, które ma charakter nietypowy z uwagi na właściwości określone przez Klienta lub ściśle związane z jego osobą, Sprzedawca może zwrócić się do Klienta z prośbą o dodatkowe potwierdzenie złożenia zamówienia.
 2. Realizacja zamówienia i wysyłka produktów następuje w terminie 2. dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia wpływu płatności, jednak nie później niż do 20 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.
 3. Koszt dostawy jest uzgadniany z Klientem indywidualnie – w zależności od rodzaju zamówionego towaru oraz jego ilości. Koszt dostawy dla różnego rodzaju opcji jest uwidoczniony w zakładce „Dostawa” z wyszczególnieniem najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanych towarów oraz wskazaniem ograniczeń w dostawie.
 4. KUPUJĄCY musi udostępnić dojazd kurierowi. Jeśli są jakiekolwiek ograniczenia w dojeździe do podanego przez kupującego adresu, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
  Jeśli przesyłki nie uda się dostarczyć z powodu jakichkolwiek ograniczeń koszt przesyłki ponosi KUPUJĄCY 
 5. Organizacja transportu przez Klienta
  • W przypadku, gdy Klient decyduje się na samodzielne zorganizowanie transportu zakupionego towaru, zobowiązany jest do odebrania produktu w ciągu 10. dni roboczych od daty powiadomienia o gotowości towaru do odbioru.
  • W sytuacji, gdy Klient nie jest w stanie odebrać towaru w wyznaczonym terminie, zalecane jest ustalenie z Sprzedającym innego dogodnego terminu odbioru.
  • W przypadku braku odbioru towaru przez Klienta w wyznaczonym terminie oraz braku uzgodnienia innego terminu, Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczenia opłat związanych z przechowywaniem produktu.

 1. Ostateczny koszt dostawy dla opcji wybranej przez Klienta jest dodatkowo uwidoczniony w składanym zamówieniu oraz potwierdzeniu zawarcia umowy na odległość dostarczanym na trwałym nośniku.
  • 1 W przypadku wydłużenia terminu realizacji Klient zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany wraz ze wskazaniem przyczyny oraz prawdopodobnego terminu dostawy. Klient-konsument  jest uprawniony wówczas do anulowania zamówienia.
  • 2 W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem albo złożenia zamówienia na produkty oznaczone jako realizowane „na zamówienie” lub w przypadku czasu realizacji przekraczającego 14 dni, Klient-konsument zostanie niezwłocznie poinformowany bez potwierdzenia zawarcia umowy na odległość i może podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (zaakceptowanie wskazanego czasu realizacji; realizacja zamówienia w odniesieniu do części produktów; anulowanie zamówienia w całości)

Za zamówienie Klient może dokonać zapłaty w następującej formie:

 • przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy

 „FAST”

 ul. Faustmana 8 

 62-030 Luboń

 nr rachunku bankowego:
 BZWBK 07 1090 1359 0000 0001 5320 4370

 • przelew lub płatność kartą z wykorzystaniem systemu szybkich przelewów internetowych PayPal; PayU, Cinkciarz 
 • za pobraniem
 • gotówką przy odbiorze osobistym ze sklepu (nie ma możliwości zapłaty kartą kredytową/debetową)

Klient jest zobowiązany dokonać płatności niezwłocznie – nie później jednak niż w terminie 7. dni od złożenia zamówienia.

W przypadku podmiotów zainteresowanych wystawieniem faktury VAT, przed dokonaniem płatności Sprzedawca może wystawić dokument będący podstawą dla dokonania wpłaty – faktura pro forma.

Warunki i możliwość wysyłki produktu poza granice Polski wymagają każdorazowo indywidualnego uzgodnienia.

Do każdego zrealizowanego zamówienia Sprzedawca dostarczy dokument, potwierdzający dokonanie sprzedaży. Jeśli Klient jest zainteresowany otrzymaniem faktury VAT, powinien poinformować o tym Sprzedawcę w momencie złożenia zamówienia (poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia) oraz przekazać Sprzedawcy dane wymagane do prawidłowego wystawienia faktury VAT.

FAKTUĘ LUB PARAGON MOZNA POBRAĆ ZE STRONY:
https://deskiegzotyczne.com.pl/module/firmesb2b/documents
podając numer zamówienia oraz adres mailowy podany w trakcie zamawiania.

§ 5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca ma ustawowy obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad.
 2. W razie przesłania rzeczy sprzedanej do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie i sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, powinien dokonać czynności potrzebnych do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności przez potwierdzenie stanu przesyłki. 
 3. Należy spisać protokół szkody i przesłać na maila biuro@fastpoznan.pl
 4. USZKODZENIE TOWARU W CZASIE TRANSPORTU:
  Warunkiem uznania Reklamacji jest SPRAWDZENIE zawartość przesyłki w obecności kuriera lub po wyjęciu z Paczkomatu (przed zamknięciem skrytki)  i spisanie Protokołu Szkody z datą odbioru przesyłki. Jeśli chodzi o paczkomat to proszę włożyć uszkodzoną przesyłkę z powrotem i zaznaczyć, że przesyłka jest uszkodzona - maszyna przed zakończeniem odbioru zawsze pyta, czy z przesyłką jest wszystko w porządku.
  Jeśli nie spiszą Państwo protokołu szkody w momencie odbioru przesyłki, lub najpóźniej w ciągu 7. dni od odbioru przesyłki można wezwać kuriera na sporządzenie protokołu lub w przypadku odbioru z paczkomatu sporządzić protokół szkody w oddziale InPost.
  UWAGA!
  Brak protokołu szkody w przypadku uszkodzenia mechanicznego w transporcie powoduje wygaśnięcie procedury reklamacyjnej z tytułu uszkodzenia towaru podczas transportu. Jeżeli protokół nie zostanie spisany rzetelnie i kompleksowo wspólnie z przewoźnikiem, droga reklamacji zostanie zamknięta, gdyż powstałe podczas procedury reklamacyjnej uchybienia odrzucają wniosek reklamacyjny.
 5. Klient może złożyć reklamację na adres Sprzedawcy lub niżej wskazany adres e-mail biuro@fastpoznan.pl
 6. Jeżeli Sprzedawca nie uzna reklamacji za uzasadnioną, wówczas Sprzedawca uzgodni preferowane przez Klienta zasady wydania towaru.
 7. W przypadku nieuzasadnionego nieodebrania towaru, Klient powinien odebrać towar z magazynu Sprzedawcy we własnym zakresie, w dogodnym dla siebie terminie (w dzień roboczy od 10-15), po uprzednim poinformowaniu Sprzedawcy. Ewentualna ponowna dostawa towaru przez Sprzedawcę lub dostawa na inny, wskazany adres jest możliwa za odrębnym porozumieniem.
 8. Klient-konsument może w terminie 14. dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyn zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta-konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku wielu rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 9. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć także przy pomocy formularza, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, który jest dostępny pod niniejszym linkiem http://fastpoznan.pl/do-pobrania.html oraz dodatkowo doręczany wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku.
 10. W razie odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie - nie później jednak niż w terminie 14. dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta-konsumenta o odstąpieniu od umowy - zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 11. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 13. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 14. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 15. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania niezwłocznego wykonywania usługi lub dostarczania wody, gazu, energii elektrycznej, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 16. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 1. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 2. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 3. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 4. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 5. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 6. OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Klienta-konsumenta przekazywanych w związku z korzystaniem ze Sklepu.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora oraz osoby działające na jego zlecenie wyłącznie w celu należytej realizacji obowiązków wynikających z zamówień składanych przez Klienta i zawartych w ich wyniku umów.
 3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Klient ma w szczególności prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
 4. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu należytego wykonania zawartej umowy, w tym na etapie postępowania reklamacyjnego.
 5. Struktura Sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej przez Sklep oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość dostarczanym na trwałym nośniku.
 2. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu przez jego uzyskanie za pośrednictwem strony internetowej www.deskiegzotyczne.com.pl, pod niniejszym linkiem: http://deskiegzotyczne.com.pl/content/3-regulamin-sklepu
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z zawieraniem i realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą, a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku niemożności ugodowego zakończenia sporu w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub innym dodatkowym terminie wskazanym przez strony, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym.
 4. Klient-konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z alternatywnych metod rozwiązania sporu – zwrócić się do właściwego organu o mediację bądź skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd polubowny. W szczególności Klient może skorzystać z pomocy Stałych Polubownych Sądach Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, wystąpić  o bezpłatną poradę prawną do Miejskiego (Powiatowego) Rzecznika Konsumentów bądź organizacji konsumenckich (dla przykładu takich jak: Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Aktualne zasady dostępu i tryb postępowania przed wskazanymi organami i organizacjami są możliwe do uzyskania po nawiązaniu kontaktu z wybranym podmiotem.

 

§ 8. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

 

 1. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także mając na względzie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 12 ust. 1 pkt 19 i 20 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Sprzedawca informuje, iż
  1. warunki techniczne dla korzystania ze Sklepu są następujące: każde urządzenie umożliwiające uruchomienie przeglądarki internetowej typu: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera.

mających znaczenie interoperacyjności treści cyfrowych Sklepu ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem są następujące: 

1. Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

2. Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego w następujących celach:

-      identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

-      zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

-      zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

-      dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

-      prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego oraz badania potrzeb Usługobiorców, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy.

 

 

___________________________________

Sprzedawca informuje, iż umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

 

-----------------------------------------------

II. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Ogólne Warunki Sprzedaży

 

 1. 1.       Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej „OWS”, określają zasady współpracy stron w zakresie dostaw towarów oferowanych przez FAST Sp z o.o. z siedzibą w Luboniu ul. Faustmana 8 o numerze NIP 783 187 54 14 oraz numerze KRS 0001021707. (dalej jako „Sprzedawca”) dla podmiotów nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego (dalej jako „Odbiorca”).

1.2 OWS stanowią integralna część każdej oferty, cennika, umowy sprzedaży, dostawy lub umowy współpracy, których stroną jest Sprzedawca, a której przedmiotem jest sprzedaż lub dostawa towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy. W przypadku sprzeczności postanowienia OWS znajdują pierwszeństwo w stosunku do postanowień Regulaminu Sklepu Internetowego FAST.

1.3 Podjęcie współpracy, a w szczególności złożenie zamówienia, przesłanie zapytania ofertowego czy też zawarcie umowy oznacza akceptację przez Odbiorcę OWS.

1.4 W razie odmiennych ustaleń poczynionych w treści umowy indywidualnej, znajdują one zastosowanie z pierwszeństwem wyłącznie w przypadku ich sprzeczności z OWS.

 1. 2.       Zamówienie, dostawa

2.1 Zawarcie umowy odbywa na podstawie zamówienia, przesłanego do siedziby Sprzedawcy lub do jego należycie umocowanego przedstawiciela, w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub faxem na adres kontaktowy wskazany przez Sprzedawcę. Zamówienie może zostać poprzedzone przygotowaniem szczegółowej oferty w oparciu o zapytanie Odbiorcy.

2.2 Zamówienie zawiera:

2.2.1     szczegółowo określony towar przez wskazanie pozycji katalogowej lub odwołanie się do treści oferty;

2.2.2     ilość towaru;

2.2.3     miejsce dostawy;

2.2.4     osoby upoważnione do dokonania odbioru towaru w imieniu Odbiorcy, przy czym w przypadku braku ich wskazania lub wątpliwości Strony zgodnie przyjmują, że za upoważnioną należy uznać każdą osobę czynną we wskazanym przez Odbiorcę miejscu dostawy lub w siedzibie Odbiorcy; osoba podpisująca dokumenty związane z dostawą również uważana jest za odpowiednio umocowanego przedstawiciela Odbiorcy;

2.2.5     oczekiwany przez Odbiorcę termin realizacji, przy czym brak oczekiwanego terminu realizacji poczytuje się jako akceptację terminu wskazanego przez Sprzedawcę w treści oferty;

2.2.6     informacje dodatkowe dot. proponowanych przez Odbiorcę zasad realizacji zamówienia;

2.2.7     oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień OWS.

2.3 W ciągu 3. dni roboczych Sprzedawca prześle Odbiorcy potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji z jego terminem, a w przypadku gdy warunki określone przez Odbiorcę w przesłanym zamówieniu nie mogą być zrealizowane powiadomi o tym fakcie w wyżej wymienionym terminie i zaproponuje własne warunki realizacji zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia w ww. terminie nie będzie uznawany za milczące przyjęcie warunków zamówienia.

2.4 Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, poza informacjami zawartymi w zamówieniu, może dodatkowo zawierać:

2.4.1  informacje dotyczące sposobu płatności;

2.4.2 przyznanie wydłużonego terminu płatności

2.4.3 przyznanie limitu kredytowego wraz  ze wskazaniem jego wysokości;

2.4.4 udzielenie rabatu, w szczególności ze względu na wartość zamówienia

2.5 Sprzedawca może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji niezależnie od przyczyny.

2.6 Zamówienie od Odbiorcy potwierdzone przez Sprzedawcę stanowi umowę i jest dla Sprzedawcy podstawą do złożenia zamówień u producentów lub innych dostawców oraz zaciągnięcia związanych z tym zobowiązań. Odstąpienie od zamówienia lub jego zmiana na tym etapie jest dopuszczalne w wyłącznie za  zgodą Sprzedawcy.

2.7 Pomimo potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji Sprzedawca będzie zwolniony z wszelkich zobowiązań w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych, a szczególności z powodu „siły wyższej„ zachowań Odbiorcy, lub osób trzecich (np. dostawców lub producentów) dostarczenie towarów jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Odbiorcy niezwłocznie po ustaleniu przyczyny uniemożliwiającej wykonania umowy.

2.8 Okresowy brak dostępności produktów objętych zamówieniem, może stanowić podstawę do wydłużenia przez Sprzedawcę ustalonego terminu realizacji, o czym Sprzedawca poinformuje Odbiorcę. Jeśli wydłużenie to przekroczy okres 30 dni Odbiorca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy przez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 7 dni od przekroczenia ww. okresu.

2.9  Odbiorca może przedstawić Sprzedawcy listę osób upoważnionych do składania zamówień, podpisywania faktur, oraz dokumentów potwierdzających odbiór towaru. W razie braku takiej listy, lub wątpliwości uważa się, iż każda osoba podpisująca ww. wymienione dokumenty w siedzibie Odbiorcy lub w miejscu odbioru towarów oraz każda osoba składająca oświadczenia za pośrednictwem poczty e-mail z domeny Odbiorcy, jest odpowiednio umocowanym przedstawicielem Odbiorcy.

2.10                 Wydanie towarów następuje po całkowitej zapłacie przez Odbiorcę, chyba że strony zdecydują inaczej.

2.11                 W przypadku naruszenia przez Odbiorcę warunków umownych, w tym w szczególności terminu płatności, limitu kredytowego liczonego łącznie z wartością złożonego zamówienia Sprzedawca ma prawo: odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji, wstrzymać dostarczenie lub wydanie towarów, do czasu uregulowania przez Odbiorcę zaległych zobowiązań. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie terminu realizacji zamówienia powstałe z ww. przyczyn. W przypadku w którym potwierdzone zamówienie nie może zostać zrealizowane lub jego zrealizowanie jest utrudnione z ww. przyczyn Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Odbiorcę przez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powstaniu naruszenia. 

2.12 KUPUJĄCY musi udostępnić dojazd kurierowi. Jeśli są jakiekolwiek ograniczenia w dojeździe do podanego przez kupującego adresu, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
Jeśli przesyłki nie uda się dostarczyć z powodu jakichkolwiek ograniczeń koszty przesyłki ponosi KUPUJĄCY            

 1. 3.     Zasad płatności

3.1 Wszystkie ceny przedstawione w cennikach oraz ofertach Sprzedawcy są cenami brutto, chyba, że jest napisane inaczej.

3.2 Strony zgodnie oświadczają, iż tytułem ceny sprzedaży Odbiorca zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy cenę wskazaną w potwierdzeniu zamówienia.

3.3 W przypadku opóźnień w zapłacie Sprzedawca ma prawo zmienić  harmonogram dostaw przewidziany dla danego Odbiorcy, jak również wstrzymać, lub odmówić realizacji zamówienia do czasu uregulowania zaległych płatności, bez jakichkolwiek konsekwencji lub roszczeń ze strony Odbiorcy.

3.4 Datą zapłaty jest data wpływu należności na rachunek Sprzedawcy.

3.5 Dla zamówień realizowanych z przedpłatą przekazanie zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę następuje po dokonaniu wpłaty należności na rachunek Sprzedawcy.

3.6 Limit kredytowy należy rozumieć jako sumę wymagalnych i niewymagalnych należności, a dla nowych zamówień także jako wartość składanego zamówienia. Do limitu kredytowego przyjmuje się wartość należności powiększoną o należny podatek VAT. W każdym przypadku Sprzedawca ma prawo jednostronnie zmienić przyznany termin płatności i limit kredytowy, lub też cofnąć jego przyznanie.

3.7 Brak wpływu należności z tytułu zaliczki traktowane będzie jako rezygnacja Odbiorcy ze złożonego zamówienia. W takim wypadku przestają obowiązywać złożone Odbiorcy oferty dotyczące  tego zamówienia.

3.8 Wpłacona  przedpłata, zaliczka może zostać zaliczona przez Sprzedawcę na poczet kary umownej, którą Odbiorca zobowiązany jest zapłacić w wysokości 20% (dwadzieścia procent) wartości zamówienia brutto w przypadku rezygnacji z zamówienia lub przekroczenia terminu odbioru z przyczyn leżących po jego stronie.  W przypadku wymagalnych zobowiązań wpłacona zaliczka, przedpłata zaliczana będzie w pierwszej kolejności na ich poczet.        

3.9 W przypadku braku terminowej zapłaty Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty uzgodnionych odsetek a w przypadku braku uzgodnień  maksymalnych dopuszczalnych przepisami prawa odsetek czynności prawnej (art. 359 § 21 kodeksu cywilnego), oraz wszelkich kosztów związanych ze zleconą przez Sprzedawcę windykacją należności.

3.10                 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zlecenia dochodzenia roszczeń osobom trzecim na koszt Odbiorcy lub do sprzedaży powstałych wierzytelności. W przypadku uruchomienia procedury dochodzenia wierzytelności przez podmiot zewnętrzny (kancelaria prawna, biuro windykacyjne, itp.) koszty postępowania ustalone będą na podstawie faktury wystawionej przez podmiot zewnętrzny i będą obciążały Odbiorcę.

 1. 4.     Dostawy, transport

4.1 Odbiór jakościowy i ilościowy towarów odbywa się na miejscu ich dostawy lub w siedzibie Sprzedawcy w przypadku odbioru bezpośredniego.

4.2 Dostawa towaru udokumentowana jest  potwierdzeniem na fakturze VAT, dokumentem WZ, listem przewozowym lub innym podobnym dokumentem.

4.3 Towar uważa się za przyjęty bez zastrzeżeń pod względem ilościowym oraz bez widocznych uszkodzeń po podpisaniu dokumentu wskazanego w 4.2 przez przedstawiciela Odbiorcy. Odbiorca zobowiązany jest do wskazania upoważnionej osoby do odbioru towaru. W razie braku wskazania osoby upoważnionej do odbioru lub innych wątpliwości Strony przyjmują, iż każda osoba podpisująca dokumenty w siedzibie Odbiorcy lub w miejscu odbioru towarów jest odpowiednio umocowanym przedstawicielem Odbiorcy.

4.4 Niedobór ilościowy dostawy w odniesieniu do dokumentu wskazanego w 4.2  lub widoczne uszkodzenia towarów muszą  być zgłaszane w chwili przekazania towarów poprzez dokonanie właściwego  wpisu na dokumencie wskazanego w 4.2, pod rygorem przyjęcia, iż towar został wydany w stanie kompletnym.

4.5 Odbiór jakościowy dostarczonego towaru winien być dokonywany w trakcie odbioru, ewentualnie w terminie późniejszym jeżeli w trakcie odbioru nie było to z obiektywnych przyczyn możliwe, nie później jednak aniżeli przed montażem lub upływem 7 dni od daty dostawy.

4.6 Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu utraty lub uszkodzenia towaru kończy się po jego załadowaniu na środek transportu Odbiorcy, lub w chwili, w której powinien rozpocząć się jego rozładunek przez Odbiorcę (w przypadku transportu Sprzedawcy). 

4.7 Dostawa towaru do Odbiorcy nie obejmuje rozładunku. Rozładunek i ryzyko z nim związane jest po stronie Odbiorcy.

4.8 Jeżeli w wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie Odbiorca nie odbierze zamówionych towarów, albo też odmówi ich odbioru Sprzedawca po upływie 14 dni od uzgodnionego terminu odbioru ma prawo odstąpić od umowy składając Odbiorcy oświadczenie w terminie 60 dni od powstania przesłanki odstąpienia. Sprzedawca może wówczas żądać od Odbiorcy kary umownej w wysokości 20% wartości zamówienia brutto. Niezależnie od zastrzeżonej kary umownej Sprzedawca może żądać zwrotu kosztów składowania towarów za okres poprzedzający odstąpienie oraz w przypadku uzgodnienia odbioru w późniejszym terminie. Koszty składowania, magazynowania ww. towarów ustala się na 0,2% wartości zamówienia brutto dziennie, liczonego od następnego dnia w którym towary miały być odebrane.  

4.9 W przypadku specjalnych wymagań co do opakowania oraz warunków dostawy Sprzedawca zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. 

 1. 5.     Rękojmia, Gwarancje, Reklamacje  

5.1 W przypadku ujawnienia w dostarczonych towarach wad przez Odbiorcę, objętych zakresem i terminem rękojmi, Sprzedawca po przeprowadzeniu ich oceny i uznaniu reklamacji zobowiązuje się wedle swojego wyboru do dostarczenia towarów wolnych od wad w terminie uzgodnionym z Odbiorcą lub umniejszenia ceny sprzedaży w przypadku braku możliwości lub obiektywnych utrudnień w wymianie. Pozostałe uprawnienia z tytułu rękojmi zostają wyłączone na podstawie art. 558 k.c.

5.2 Reklamacja musi być zgłoszona w formie pisemnej, w sposób określony w pkt. 5.4 OWS, nie później niż 3 dni od daty ujawnienia wady, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi. Sprzedawca powiadamia Odbiorcę o jej uznaniu, odmowie lub konieczności przekazania dodatkowej dokumentacji lub dokonania oględzin, przy czym braku informacji o rozpatrzeniu nie można traktować jako milczącego uznania twierdzeń Odbiorcy za uzasadnione.

5.3 Odbiorca ma obowiązek wskazać w reklamacji: rodzaj towaru, ich ilość, nr zamówienia, nr faktury, przyczynę reklamacji oraz stosowną dokumentację fotograficzną, która potwierdza wystąpienie wady. Wszelkie reklamacje dotyczące pęknięć, stłuczeń lub innych wad mogących powstać w wyniku mechanicznego uszkodzenia towaru, a stwierdzonych po przekazaniu towarów Odbiorcy nie będą uwzględniane, chyba że Odbiorca wykaże, że powstała wada wynika z winy Sprzedawcy.

5.4 W razie złożenia reklamacji Odbiorca ma obowiązek zabezpieczyć i udostępnić reklamowane towary dla oględzin przedstawiciela Sprzedawcy w miejscu dostawy, lub w siedzibie Sprzedawcy. W przypadku gdy Odbiorca nie zabezpieczy w sposób należyty reklamowanych towarów, brak możliwości weryfikacji zgłaszanych zastrzeżeń nie obciąża Sprzedawcę.

5.5 Sprzedawca zastrzega sobie prawo oceny zasadności dokonania oględzin i uzgadnia termin z Odbiorcą. W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin Sprzedawca powiadamia Odbiorcę o swojej decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania zgłoszonej reklamacji.

5.6     Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Odbiorcy z tytułu szkód wyrządzonych osobom trzecim przez produkty dostarczone przez Sprzedawcę, Odbiorca zobowiązany jest również do zwolnienia Sprzedawcy ze wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku do Sprzedawcy z tytułu odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.

5.7     Sprzedawca  nie odpowiada, w szczególności za naturalne właściwości towaru, w tym ujęte w Karcie Towaru, uszkodzenia mechaniczne i inne spowodowane czynnikami zewnętrznymi; szkody spowodowane zastosowaniem towarów niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz za użyteczność i przydatność towarów dla celów zakładanych przez Odbiorcę oraz szkody spowodowane nieprawidłowym magazynowaniem towarów.

5.8     Strony zgodnie wyłączają wszelką odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu wadliwości towaru w przypadku rozpoczęcia montażu lub połączenia towaru z innymi rzeczami (przykładowo: malowanie, lakierowanie, olejowanie, klejenie, przykręcanie).

5.9     W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia Odbiorca uprawiony jest do naliczenia Sprzedawcy kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie przekroczy okres 60 dni Odbiorca zamiast uprawnienia do naliczenia kar umownych uprawniony będzie do odstąpienia od umowy oraz otrzymania zwrotu wszelkich przedpłat i zaliczek, jak również kary umownej w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu dla swej skuteczności musi zostać poprzedzone wezwaniem do wykonania umowy z dodatkowym 30 dniowym terminem, skierowanym do Sprzedawcy po upływie terminu wskazanego w zdaniu 2.

5.10 Wszelka odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy, w tym wynikająca z należnych Odbiorcy kar umownych, w granicach dopuszczalnych przez przepisy obowiązującego prawa ograniczona zostaje wyłącznie do pokrycie udokumentowanych strat Odbiorcy, pozostających w bezpośrednim związku z wadliwością towaru, a za jej górny limit strony przyjmują wartość zamówienia.

 1. 6.     Postanowienia końcowe    

 

6.1 Wszelkie kary umowne zastrzeżone na rzecz Sprzedawcy nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę odszkodowania przenoszącego ich wysokość na zasadach ogólnych w przypadku powstania takiej szkody (strata lub utracone korzyści). Odbiorca przyjmuje na siebie rozszerzoną odpowiedzialność za wszelkie kary umowne na zasadach ryzyka, na podstawie art. 473 k.c.

 

6.2 Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Ogólnych Warunków Sprzedaży mogą być dokonane jednostronnie przez Sprzedawcę, jednak stają się wiążące dla Odbiorcy (w odniesieniu do kolejnych zamówień) w momencie doręczenia mu wiadomości o zmianie w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią nowych Ogólnych Warunków Sprzedaży – przykładowo przez odesłanie do strony internetowej Sprzedawcy. Dla poszczególnych zamówień zastosowanie znajdują Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące w momencie złożenia zamówienia. Zmiana postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży po złożeniu zamówienia jest możliwa wyłącznie w postaci dodatkowego porozumienia stron z zachowaniem formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

 

6.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają zastosowanie aktualne pisemne uzgodnienia pomiędzy stronami oraz właściwe przepisy prawa polskiego.

 

6.4 Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych na podstawie niniejszych Ogólnych warunków Sprzedaży rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Strony będą dążyły do rozstrzygnięcia polubownego sporów.  

 

 

Produkt dodany do listy życzeń
Product added to compare.